Tus Noticias de La Safor

Adjudicat el contracte de gestió per a l'explotació del Centre Esportiu del Districte del Grau

El coportaveu del govern, Jose Manuel Prieto, ha comparegut en roda de premsa per informar dels dos principals acords a què s'ha arribat durant la celebració de la Junta de Govern.

El primer d'ells ha estat l'aprovació de l'adjudicació del contracte de gestió per a l'explotació del Centre Esportiu del Districte del Grau, tal com es va acordar durant la Junta de Govern del passat 10 de juliol on es va acordar la posada en marxat dit expedient de contractació que té un termini de durada de 15 anys sense possibilitat de pròrroga.

Es tracta d'un contracte on la licitació es va fer pública el passat 15 de juliol al Diari Oficial de la UE. Finalitzat el termini van ser tres les propostes presentades. Dos en forma d'UTE i una altra a càrrec d'una mercantil.
Després de la celebració de tres Mesas de contractació i d'analitzar els corresponents informes emesos pel tècnic responsable d'Activitats i Instal·lacions Esportives, l'última mesa de contractació celebrada el 28 de setembre va establir la taula final de puntuació de les tres empreses licitadores, sent la UTE formada per Valoriza Serveis Mediambientals SA - Grup de Gestió Esportiva Progrés SL - Outdoor Esport, Aventura i Natura SL, la que millor puntuació va obtenir en aconseguir un total de 90 punts sobre 100 possibles.

Sobre els preus del servei, el regidor ha informat que hi ha 20 modalitats diferents de preus per adaptar-se a les necessitats de la ciutadania que van des dels 28 € al mes per a jubilats als 34 € per a adults. També es contemplen entrades diàries, abonaments de 10 sessions, quota familiar o el preu dels diferents cursets que l'empresa realitzarà al llarg de l'any. Per als usuaris habituals també hauràn abonaments anuals, el pagament dels quals es pot fer de manera fraccionada fins a 12 quotes.

Prieto va destacar que dins del pla de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions, l'empresa adjudicatària va presentar una proposta basada en activitats per a totes les edats, persones amb discapacitat, programes específics d'activitats aquàtiques a més de comprometre a renovar la maquinària de les sales de fitness i musculació almenys tres vegades durant la durada del contracte per un import proper als 600.000 €; establir un sistema de depuració basat en la hidròlisi de l'aigua i la ionització del coure per desinfectar l'aigua de forma ecològica (30.000 €); o millorar el sistema de captació d'energia solar a més d'augmentar l'eficiència energètica, entre altres aspectes.

En el cas d'aquesta adjudicació, el cànon anual que aportarà l'empresa a canvi de l'explotació de les instal·lacions és de 115.200 €.

"Amb aquesta adjudicació, solucionem l'explotació d'un centre que vam rebre de la passada legislatura en pèssimes condicions. Una instal·lació esportiva en què durant una legislatura sencera no es va realitzar tasca de manteniment alguna, el que ens va obligar a tancar les seues portes durant mesos per procedir a una reforma en què invertim més de 300.000 €". "A més, regularitzem l'explotació del centre i aconseguim que els serveis que es presten als esportistes en general i als usuaris d'una barriada com el Grau en particular, siguen els millors possibles i compten amb un control de qualitat i prestació del servei, el que repercutisca directament en la ciutadania que utilitza les instal·lacions" va destacar Prieto.

El segon acord abordat ha estat a aprovació de l'expedient consistent en "pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil general" i els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars.

En data 25 de setembre de 2017, el Tècnic d'Administració General, amb el vistiplau del Regidor de Govern Titular de l'Àrea d'Administració, Modernització i Govern Obert, va emetre un informe-proposta per a la celebració d'un contracte privat consistent en "pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil general "per un import anual de 110.000,00 euros, IVA exempt.
Un acord que abasta al personal tècnic de l'ajuntament i a tots els que hi treballen.

Es tracta d'un procés de contractació obert i ordinari on els criteris d'adjudicació seran els següents:
1.- Criteris quantificables de forma automàtica, per un valor de 60 punts. L'oferta econòmica tindrà una valoració de 35 punts, mentre que la disminució de la franquícia podrà arribar fins als 10 punts. Altres criteris a considerar en aquest apartat seran l'increment de l'àmbit temporal de la cobertura (5 punts) o la millora dels límits d'indemnització en diversos aspectes (fins a 10 punts).
2.- Els criteris que la seua quantificació depén de judicis de valor podran arribar a un total de 40 punts i en ells es tindran en compte la millora de les cobertures (25 punts), la inclusió de la cobertura de perjudicis patrimonials primaris, la inclusió de noves cobertures o l'eliminació d'algunes clàusules, aquests tres aspectes seran valorats amb 5 punts cadascun.

El contracte tindrà un termini de 2 anys amb possibilitat de pròrrogues màximes pel mateix període i l'empresa que finalment resulte adjudicatària hauria de dipositar una garantia definitiva per valor del 5% de l'import de l'adjudicació.

Sobre aquesta contractació, Jose Manuel Prieto va declarar que "amb aquest nou procés continuem en la línia de donar transparència en tots els processos d'adjudicació del consistori el que també ens permet aconseguir millores en els serveis que les mercantils presten a l'ajuntament i un estalvi per a les arques municipals. Són ja molts els processos d'aquest tipus que s'han posat en marxa durant aquesta legislatura. Hem tret a concurs fins al paper que es consumix a l'Ajuntament i tot amb la finalitat de convertir-nos en una administració irreprotxable que vetlle pels interessos de tots els ciutadans garantint la màxima transparència en els processos de contractació".

Finalment, el coportaveu ha informat que en aquesta adjudicació s'aplicaran també les conegudes com clàusules de responsabilitat social que està imposant l'actual govern a l'hora de posar en marxa les contractes. En aquest cas, i en el supòsit que hi haja un empat entre les propostes realitzades per dos o més mercantils, es valorarà a aquelles mercantils que tinguen en la seua proposta un pla per a la dinamització del teixit econòmic i social local durant l'execució del contracte i es tindrà en compte especialment que les empreses disposen d'un pla d'igualtat entre homes i dones que haja estat aprovat per l'administració.
TNS
Gandia
Noticias Institucionales

CONTACTA

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Nuestro equipo

Copyright © 2015 TUS NOTICIAS DE LA SAFOR Copyright © 2015 GRUPOTN